Konkurs „Gdzie to będzie”

REGULAMIN KONKURSU „Gdzie to będzie?”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Forum Stolarki” rozgrywanego w serwisie www.vipstolarka.pl oraz na Facebooku zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 zpóźn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Stolarka VIP  z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kasprowicza 103 lok.3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000570493, NIP: 1132893716 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”).

1.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest Stolarka zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu „Fundatorem”.

1.4 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie.

1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i

obowiązki jego uczestników.

1.6 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 13.08.2018 roku od godziny 14:00 do dnia

16.08.2018 roku do godziny 23:59, Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu trwania Konkursu.

1.7 Konkurs jest organizowany dla użytkowników serwisu www.vipstolarka.pl  będących co najmniej przez czas trwania Konkursu – użytkownikami portalu społecznościowego Facebook (dalej zwanego „Facebookiem”).

1.8 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.1.) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.10 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany zserwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

1.11 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: stolarkavip@stolarkavip.pl

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, (dalej “Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia

następujące warunki:

jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

wykona zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”)

nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatora lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

  1. ZASADY KONKURSU

3.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 13.08.2018 r. od godziny 14:00 do dnia 16.08.2018 r. do godz. 23:59.  wykonać zadanie pod postem konkursowym serwisie społecznościowym Facebook, wpisując w komentarzu pod postem konkursowym 3 obszary jakimi zajmuje się Stolarka VIP.

3.2 Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.

3.3 W trakcie trwania Konkursu (zgodnie z harmonogramem trwania Konkursu) Komisja Konkursowa wybiera autora najciekawszego zgłoszenia spośród wszystkich dotychczasowych przesłanych poprawnie zgłoszeń do Konkursu, o których mowa w pkt 3.1 zwanym dalej „Laureatem”, oceniając kreatywność odpowiedzi na pytanie konkursowe. Łącznie podczas trwania Konkursu wybranych zostanie 5 (pięciu) Laureatów.

3.4 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz.

3.5 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.

3.6 Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy przesłana przez Uczestnika praca jest niskiej wartości artystycznej, a także w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora lub Fundatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.7 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.8 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.10 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Kierownik ds. Szkoleń i Marketingu Aleksandra Kanderska

Członek komisji: Specjalista ds. Marketingu i Organizacji Szkoleń  Karolina Solińska

3.11 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym

regulaminem.

3.12 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

  1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

4.1 O przyjęciu Pracy Konkursowej decyduje czas jej wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia

dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

4.2.Konkurs jest jednoetapowy.

4.3 Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych biorąc pod uwagę ich wartość artystyczną, oryginalność oraz jakość i wybierze Laureatów.

4.4 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4.5 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 5 lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę Laureatów, dokumenty wydań nagród, dokumenty poboru podatku jeśli będzie konieczny i dane nagrodzonych Uczestników.

4.6 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnej Pracy Konkursowej – Laureata, spośród prac konkursowych, gdy:

Uczestnik, którego praca konkursowa została wybrana nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

Uczestnik, którego praca konkursowa została wybrana nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

Organizator nie otrzyma od Uczestnika, którego praca konkursowa została wybrana w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów/ danych lub uzyska niepoprawne

dokumenty/ dane,

Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie lub wybrana praca konkursowa narusza

warunki Regulaminu,

Uczestnikowi została już przyznana nagroda w Konkursie.

Nagrody

5.1 Podczas konkursu zostaną wyłonione 3 nagrody.

Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5.2 Laureat nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

5.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

5.4 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na w dniu 17.08.2018 r. o godz. 11:00

5.5 Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie dwóch dni roboczych,

liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło poinformowanie o wygranej pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

5.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

5.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.

5.8 O szczegółach odbioru i realizacji nagród Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany Organizatorowi.

5.9 Nagrody nie odebrane przez Laureatów Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora.

5.10 Przy odbiorze przez Laureata Konkursu nagrody zobowiązany jest on okazać dokument potwierdzający jego tożsamość lub w przypadku odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adnotację o upoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu danej nagrody, jak również podpis tego zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej czyli imieniem, nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy. W przypadku niespełnienia przez osobę podającą się za pełnomocnika zwycięzcy powyższych warunków nagroda nie będzie jej wydana.

5.11 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.

  1. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Stolarka VIP, ul. Jana Kasprowicza 103 lok.3 w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

6.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

6.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

  1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez STOLARKA VIP

7.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.salonystolarki.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

7.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

7.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

7.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do

Organizatora listownie na adres: Stolarka VIP, ul. Jana Kasprowicza 103 lok.3 lub przez email: stolarkavip@stolarkavip.pl

7.6 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców.

7.7 Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

7.8Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

7.9 Dane Zwycięzcy firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody. Dane Zwycięzców mogą zostać także przekazane Sponsorom Konkursu lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody.

7.10 Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczej (EOG).

7.11 Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną

sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu.

prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora

swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane

innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do

innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 6.5 i 6.6 powyżej.

7.12 Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie

jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: stolarkavip@stolarkavip.pl wiadomość o temacie

„Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i

nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z

rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem.

7.13 Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.14 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do

kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie

odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie.

8.2 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

8.3 Organizator nie są odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z

przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji/emisji.

8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od nich.

8.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

8.6 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, zmian specyfikacji Nagród oraz zmian wymaganych zmianami przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie www.salonystolarki.pl

8.7 Organizator ustanawia adres do korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: Stolarka VIP, ul. Jana Kasprowicza 103 lok.3

8.8 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.

8.9 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz.471, z późn. zm.).Warszawa 08.08.201